Η ιστορία της Bioclean ξεκινάει το 2007, όταν θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε μια εταιρεία πρότυπο στις Κυκλάδες, στο τομέα των Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων και Μυοκτονιών.

Με βήμα σταθερό και με αφοσίωση στις αρχές της αξιοπιστίας και του επαγγελματισμού, στη Bioclean εφοδιαζόμαστε με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Επενδύουμε στην ανάπτυξη, διαρκή επιμόρφωση και πλήρη αξιοποίηση του πολυμελούς προσωπικού μας, ώστε να διατηρούμε την ποιότητα μας σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Τα βήματα έγιναν άλματα και με την υποστήριξη των πελατών μας η Bioclean, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, είναι πλέον καταξιωμένη στο χώρο της. Προσθέτοντας συνεχώς νέες υπηρεσίες, όπως η Ακαραιοκτονία, ο Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων και η Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Επικοινωνίας μέσω της Όσφρησης, είμαστε πρωτοπόροι και πάντα δίπλα σας.

Προσωπικό και διεύθυνση, δεσμευόμαστε για την συνεχή παροχή άριστων υπηρεσιών και ευχαριστούμε όλους εσάς για την επιλογή και την προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια.

η εταιρεία μας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της BioClean αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της εταιρείας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές, όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας είναι:

• Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
• Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
• Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
• Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της BioClean έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της BioClean να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για τα παρακάτω:

• Τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης,
• Την πρόληψη και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ρύπανσης που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μέσω δραστηριοτήτων και/ή υπηρεσιών της,
• Τη συμμόρφωση της επιχείρησης με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
• Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση της επιχείρησης.

Η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης αφορά σε:
• Ορθή διαχείριση και ανακύκλωση (όπου αυτό είναι εφικτό) των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων,
• Ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πρακτικές που μπορούν να υλοποιήσει η επιχείρηση.

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Πολιτική για την ποιότητα

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

Profile

back
designed by